onsdag, september 28, 2011

Och nu: ekonomi

När jag bloggade från landstingsfullmäktige igår så handlade det ju bland annat om landstingets ekonomi. Landstingsdirektör Alf Jönsson berättade att SKL sänkt diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Exakt vad detta innebär framgår i SKL:s EkonomiNytt 19/11 (pdf). Kortfattat innebär detta en ökad skuld för landstinget. EkonomiNytt beskriver det så här:
Om man exempelvis ska betala ut 100 kronor om ett år, så räcker det att sätta av 95 kronor om räntan är 5 procent medan om räntan är 2 procent behöver man sätta av 98 kr, ju lägre ränta desto högre skuld.
Räntan beräknas på en indikator, som är ett femårsgenomsnitt av den tioåriga statsobligationsräntan. Om indikatorn hamnar utanför en given toleransintervall så kan diskonteringsräntan eventuellt ses över. Systemet är byggt för att vara trögt, eftersom man inte vill ha ränteförändringar ofta. Det rör sig trots allt om enorma pengar, och därmed enorma ekonomiska svängningar, för kommunerna och landstingen.

Skuld/finanskriserna har dock nu lett fram till väldigt låga räntor. Situationen har:
(...) lett till att indikatorn i augusti bröt nedre gränsen i intervallet. Det innebär att diskonteringsräntan ska ses över. En för lågt beräknad pensionsskuld innebär att kommunens/landstingets framtida kostnader underskattas.
Räntan sänks med 0,75% vilket alltså innebär att kommunerna och landstingens pensionsskulder ökar. Pensionsskulderna är i grova drag uppdelade i "före 1998" och efter:
Förändringen av skuld som uppkommit fr.o.m. 1998 kommer däremot att påverka såväl balansräkningen som det ekonomiska resultatet i samtliga kommuner och landsting.
Vad blir den omedelbara effekten då?
Redovisningsmässigt gör vi bedömningen att engångseffekten kan klassificeras som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Då förändringen av Ripsräntan har blivit känd under hösten 2011 talar det mesta för att denna effekt bör beaktas i bokslutet för år 2011, under förutsättningen att det är möjligt att få tillförlitliga beräkningar av effekterna.
Räntesänkningen, eller den ökade pensionsskulden, kommer alltså troligen påverka landstingets resultat för 2011. Enligt uppgift handlar det om ett mycket stort belopp. Engångseffekt eller ej, så kommer det förmodligen bli väldigt svårt för landstinget att nå ett plusresultat i år.

1 kommentar:

Nefvla sa...

Tack, nu vet jag vad ripsränta är!